Biểu mẫu yêu cầu nhà phân phối & đại lý

Nếu bạn tham gia kinh doanh phân phối phần mềm âm nhạc, bạn có thể liên hệ với nhóm phát triển kinh doanh của chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi luôn quan tâm đến việc nghe từ các công ty quan tâm đến việc bán lại DeMIX Pro, DeMIX Essentials & RePAN phần mềm.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI