LICENČNÁ DOHODA PRE UŽÍVATEĽOV (EULA)

Toto je právna dohoda medzi AudiosourceRE DAC (ďalej len AudioSourceRE) a vy, koncový používateľ (ďalej len „držiteľ licencie“) na použitie AudioSourcere softvér a všetok softvér tretích strán, ktorý je priložený k tejto zmluve, vrátane všetkých súvisiacich médií, obsahu a služieb online (ďalej spoločne len „licencovaný softvér“).

PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU SI POZORNE PREČÍTAJTE TOTO LICENCIU. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SA SÚHLASÍTE, ŽE ZAČNETE PODĽA TÝCHTO PODMIENOK. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, INŠTALUJTE, KOPÍROVAJTE A NEPOUŽÍVAJTE LICENČNÝ SOFTVÉR. PROSÍM, Vráťte sa na miesto zakúpenia a cena vášho zakúpenia bude vrátená.

Ak ste softvér zakúpili prostredníctvom našej webovej stránky, pozrite si prosím Podmienky predaja a spotrebiteľská politika.

AudioSourceRE Podmienky

1. Kópia tretej strany Proinformácie a osobné údaje ProTection.

AudioSourceRE softvér používa kópiu PACE Anti-Piracy, Inc. proochrana. PACE je spoločnosť tretej strany so sídlom mimo EÚ / EHP. Ak chcete používať náš softvér, musíte mať bezpečnostný účet Pace / ilok. Ak chcete získať účet z PACE, budete musieť proposkytnite im nejaké osobné údaje. Ak si to neželáte, nebudete môcť používať náš softvér.

Náš softvér proobsahuje prostriedky na používanie systému Pace / iLok, ako aj prostriedky na otvorenie webového prehľadávača a zahájenie vytvárania účtu za vás. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami vyjadrujete súhlas s tým, že rozumiete a súhlasíte s tým, že pri používaní týchto zariadení interagujete s agentúrou PACE a že sa na ne vzťahujú ich zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania.

Viac informácií nájdete na AudioSourceREZásady ochrany osobných údajov na.audiosourcerecom / privacy

Objednaním licenčného kľúča od spoločnosti AudioSourceREna webovej stránke alebo inštaláciou alebo používaním licencovaného softvéru súhlasíte s tým, že budete v celom rozsahu viazaní podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

2. Udelenie licencie

AudioSourceRE udeľuje licenciu na používanie softvéru na serveri provízia, že vy, držiteľ licencie, dodržiavate všetky podmienky tejto zmluvy EULA. Licencia je osobná, nevýhradná a neprenosná licencia, ktorá nemá právo udeľovať sublicencie, na inštaláciu a použitie jednej kópie licencovaného softvéru na jednom počítači alebo na iných zariadeniach súčasne. Licenciu na aplikáciu, ukážku, systém a ďalší softvér a materiály sprevádzajúce túto licenciu, či už na disku, v pamäti iba na čítanie, prostredníctvom EDD (Electronic Digital Download), poskytuje AudioSourceRE a jej poskytovatelia licencií. Vlastníte disk, na ktorom je Softvér zaznamenaný, ale AudioSourceRE a / alebo AudioSourceREPoskytovatelia licencie si ponechávajú vlastnícke práva k softvéru a všetkým súvisiacim dokumentom a materiálom.

Držiteľ licencie môže vytvoriť jednu kópiu licencovaného softvéru v strojovo čitateľnej forme iba na účely zálohovania, prože táto záložná kópia obsahuje všetky autorské práva a ďalšie prooznámenia o ochrane peňazí obsiahnuté v licencovanom softvéri.

Podmienky tejto licenčnej zmluvy upravujú všetky aktualizácie, upgrady, doplnky alebo online služby licencovaného softvéru. AudioSourceRE smieť propokiaľ nie sú osobitne sprevádzané samostatnou licenčnou zmluvou. AudioSourceRE si vyhradzuje právo prerušiť ktorúkoľvek z vyššie uvedených služieb pre licencovaný softvér.

Licencovaný softvér môže obsahovať určité mediálne prvky (napr. Zvukové súbory, grafiky atď.) Na použitie nadobúdateľom licencie, ale nadobúdateľ nesmie predávať, licencovať alebo distribuovať kópie týchto mediálnych prvkov sám alebo ako hlavná súčasť akejkoľvek zbierky, propotrubie alebo servis.

3. Obmedzenia používania

Softvér obsahuje materiál chránený autorskými právami, obchodné tajomstvá a ďalšie proprietary material. Nadobúdateľ Licencie nesmie Licencovaný softvér dekompilovať, rozobrať alebo spätne analyzovať, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom je takáto činnosť bez ohľadu na toto obmedzenie výslovne povolená príslušnými zákonmi. Nesmiete upravovať, prenajímať, prenajímať, požičiavať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela založené na Softvéri ako celok alebo čiastočne, ani prokomerčný hosting s AudioSourceRE Licencovaný softvér.

Licenčný softvér je možné použiť na opätovné vydanieproduce materiály. Je licencovaný nadobúdateľovi licencie iba pre reprovýroba materiálov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, alebo materiálov, na ktoré nadobúdateľ licencie vlastní autorské práva, alebo je inak oprávnený alebo legálne povolenýprovytvárať a odvodzovať diela z ľubovoľného copywritten materiálu. Nadobúdateľ licencie je výlučne zodpovedný za: provyliečenie autorizácie a povolenia pred vytvorením a zverejnením hotových derivátov textov písaných copywriterom a je výlučne zodpovedný a zodpovedný za všetky následky a dôsledky vyplývajúce z neúspechu, vrátane akýchkoľvek náhodných, zvláštnych, nepriamych alebo následných škôd, okrem iného vrátane, obchodné škody.

4. Vyhradenie práv a vlastníctva

Licencovaný softvér je prochránené autorskými právami a inými intelektuálnymi právami propríslušné zákony a zmluvy. Všetky tituly a intelektuálne property práv, licenčný softvér je a zostane vo vlastníctve a / alebo pod kontrolou AudioSourceRE a / alebo AudioSourceREPoskytovatelia licencie.

Nadobúdateľ licencie vlastní médiá, na ktorých je zaznamenaný licenčný softvér, ale vlastníctvo samotného licencovaného softvéru si ponecháva AudioSourceRE a / alebo AudioSourceREPoskytovatelia licencie.

5. Súhlas s použitím údajov držiteľa licencie

Nadobúdateľ licencie súhlasí AudioSourceRE a jej dcérske spoločnosti môžu zhromažďovať a používať technické informácie zhromaždené ako súčasť propodpora potrubí a ďalšie služby spojené s licencovaným softvérom. AudioSourceRE môže tieto informácie použiť na improve AudiosourceRE'S propotrubia alebo do proslužby alebo technológie pre nadobúdateľa licencie provo forme, ktorá osobne neidentifikuje držiteľa licencie.

6. ukončenie

Táto licenčná zmluva je účinná až do jej ukončenia. Všetky práva Nadobúdateľa Licencie podľa tejto Licenčnej zmluvy zaniknú automaticky bez oznámenia od AudioSourceRE ak Nadobúdateľ licencie nedodrží niektoré podmienky tejto licenčnej zmluvy. Po ukončení tejto licenčnej zmluvy užívateľ licencie prestane používať licencovaný softvér a zničí všetky kópie, úplné alebo čiastočné. Túto licenciu môžete kedykoľvek ukončiť zničením softvéru a všetkej súvisiacej dokumentácie a všetkých jej kópií.

7. Obmedzená záruka

AudioSourceRE poskytuje záruku na médiá, na ktorých je licencovaný softvér zaznamenávaný a dodávaný, bez chýb v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa pôvodného maloobchodného nákupu. Výhradným opravným prostriedkom nadobúdateľa licencie podľa tohto oddielu je AudioSourceREJedinou možnosťou je vrátenie kúpnej ceny prokanál obsahujúci licencovaný softvér alebo náhradu licenčného softvéru, ktorý sa vracia AudioSourceRE alebo jeho oprávnený zástupca AudioSourceRE s kópiou potvrdenky. Táto obmedzená záruka a všetky implicitné záruky vrátane implicitných záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality a vhodnosti pre konkrétny účel, sú obmedzené na 90 (deväťdesiat) dní od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu produktu. Licencovaný softvér. Táto obmedzená záruka je jedinou zárukou poskytovanou nadobúdateľovi licencie a je pronamiesto akýchkoľvek ďalších záruk (ak existujú) vytvorených pomocou akejkoľvek dokumentácie alebo obalu. Držiteľ licencie môže mať aj ďalšie zákonné práva, ktoré sa líšia podľa jurisdikcie.

Akékoľvek doplnky, aktualizácie, upgrady alebo služby online založené na licencovanom softvéri proposkytovaná Nadobúdateľovi Licencie po uplynutí deväťdesiatdňovej lehoty obmedzenej záruky, nie sú kryté žiadnou zárukou alebo podmienkou, výslovnou, implicitnou alebo zákonnou.

8. Zrieknutie sa záruk na AudiosourceRe softvér

Nadobúdateľ Licencie výslovne uznáva a súhlasí s tým, že používanie licencovaného softvéru je na jeho výhradné riziko a že celé riziko, pokiaľ ide o uspokojivú, kvalitu, výkon, presnosť a úsilie, je s držiteľom licencie.
Licencovaný softvér je v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi pro„ako je“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky a AudiosourceRE a / alebo AudioSourceREPoskytovatelia licencie sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa licencovaného softvéru, či už výslovných, predpokladaných alebo zákonných, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk a / alebo podmienok obchodovateľnosti, uspokojivej kvality a vhodnosti na konkrétny účel, presnosť a neporušenie práv tretích strán. AudioSourceRe nezaručuje ani nevyjadruje vyhlásenie týkajúce sa použitia alebo výsledkov používania softvéru a súvisiacej dokumentácie z hľadiska ich správnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo inak.

Žiadne informácie ani rady poskytnuté spoločnosťou AudioSourceRE alebo ktorýkoľvek oprávnený zástupca vytvorí záruku alebo akýmkoľvek spôsobom rozšíri rozsah tejto záruky. AudioSourceRE zriekne sa akýchkoľvek alebo všetkých výslovných záruk akéhokoľvek druhu alebo mlčky predpokladaných a užívateľ výslovne preberá všetky záväzky a riziká spojené s používaním alebo prevádzkou softvéru bez obmedzenia.

Mal by softvér prov prípade, že bude vadný, používateľ prevezme všetky náklady na všetky opravy, opravy alebo opravy. AudioSourceRE osobitne nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v licencovanom softvéri budú spĺňať požiadavky držiteľa licencie, že prevádzka licencovaného softvéru bude neprerušovaná alebo bezchybná alebo že budú odstránené chyby v licencovanom softvéri.

9. Obmedzenie zodpovednosti

AudioSourceRE nezodpovedá za úrazy ani za akékoľvek náhodné, zvláštne, nepriame alebo následné škody, okrem iného vrátane škôd za stratu prozáchvaty, strata údajov, prerušenie podnikania alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním alebo neschopnosťou používať licenčný softvér, nech už sú spôsobené akokoľvek, bez ohľadu na územie zodpovednosti - zmluva, delikt alebo iné - a dokonca ak AudioSourceRE bola upovedomená o možnosti takýchto škôd. V žiadnom prípade nesmie AudiosourceRECelková zodpovednosť voči vám za všetky škody, straty a príčiny konania (či už v zmluve, delikte, vrátane nedbanlivosti alebo inak) presahuje tú časť sumy, ktorú ste zaplatili za softvér a ktorá je pripísateľná softvéru. Predchádzajúce obmedzenia sa uplatnia, aj keď vyššie uvedený opravný prostriedok zlyhá zo svojho základného účelu.

10. Rozhodné právo a oddeliteľnosť

Táto licencia sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Írskej republiky. Ak z nejakého dôvodu nájde súd príslušnej jurisdikcie protejto licencie alebo jej časti byť nevymáhateľnou provízia licencie sa bude presadzovať v maximálnom prípustnom rozsahu, ktorý ovplyvňuje zámer strán, a zvyšok tejto licencie bude pokračovať v plnej platnosti a účinnosti. Namiesto nich sa pridá a provízia podobná z hľadiska takej nezákonnej, neplatnej a nevymáhateľnej promožné a byť legálne, platné a vynútiteľné
Táto licenčná dohoda sa neriadi Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého uplatňovanie je výslovne vylúčené.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto licencie, kontaktujte nás AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Írska republika. www.AudioSourceRE. Com.