ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА КРАЕН КОРИСНИК (EULA) – ноември 2021 година

 

Ова е правен договор помеѓу AudioSourceRE ДАЦ (во понатамошниот текст наречен AudioSourceRE) и вие, крајниот корисник (во понатамошниот текст наречен Носител на лиценца) за употреба на AudioSourceRE софтверот и целиот софтвер од трета страна што го придружува овој Договор, вклучувајќи ги сите поврзани медиуми, содржини и услуги базирани на интернет, вклучувајќи претплата, бесплатен пробен период и услуги на API (колективно познати како „Лиценциран софтвер“).

 

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ЈА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРОТ. СО КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРОТ, СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА СЕ ОБВРЗУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ. АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО УСЛОВИТЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА, НЕ ИНСТАЛИРАЈТЕ, КОПИРАЈТЕ ИЛИ КОРИСТЕТЕ ГО ЛИЦЕНЦИРАНИОТ СОФТВЕР. ВРАТЕТЕ ГО НА МЕСТОТО НА КУПЕЊЕ И ВАШАТА КУПЕНА ЦЕНА ЌЕ БИДЕ РЕФУНДИРАНА.

 

Ако сте го купиле софтверот преку нашата веб-локација, погледнете ги Условите за продажба и Политиката за потрошувачи.

 

AudioSourceRE Услови

Копија од трето лице Proинформации и информации за лични податоци Proтекција.

 

AudioSourceRE софтвер користи копија на PACE Anti-Piracy, Inc. proтекција. PACE е компанија од трета страна со седиште надвор од ЕУ/ЕЕА. За да го користите нашиот софтвер, мора да имате безбедносна сметка на Pace/iLok. За да добиете сметка од PACE, ќе треба proопфатете ги со некои лични податоци. Ако не сакате да го сторите тоа, нема да можете да го користите нашиот софтвер.

 

Нашиот софтвер proги содржи средствата за користење на системот Pace / iLok, како и средствата за отворање на вашиот веб прелистувач и започнување на креирање на сметка за вас. Согласувајќи се со овие услови, вие се согласувате дека разбирате и согласувате дека кога ги користите овие објекти, комуницирате со PACE и подлежите на нивната Политика за приватност и Услови на употреба.

 

Можете да добиете повеќе информации за AudioSourceREПолиса за приватност на www.audiosourcere.com / приватност

 

Со нарачување клуч за лиценца од AudioSourceREвеб-страницата на 's или со инсталирање или користење на лиценциран софтвер, се согласувате да бидете обврзани со условите на овој Договор за лиценца во целост.

 

Доделување на вашата лиценца

 

AudioSourceRE доделува лиценца за користење на софтвер на proвизија дека вие, стекнувачот на лиценцата ги исполнувате сите одредби и услови на оваа EULA. Лиценцата е лична, неексклузивна и непренослива лиценца, без право да дава подлиценци, за инсталирање и користење на една копија од лиценцираниот софтвер на еден компјутер или други уреди во секое време. Апликацијата, демонстрацијата, системот и другиот софтвер и материјали што ја придружуваат оваа лиценца, во меморија само за читање, преку EDD (Електронско дигитално преземање) се лиценцирани за вас од AudioSourceRE и неговите Даватели на лиценца. AudioSourceRE и / или AudioSourceREдавателите на лиценци го задржуваат насловот на Софтверот и сите поврзани документи и материјали.

 

Носителот на лиценцата може да направи една копија на лиценцираниот софтвер во машина-читлива форма само за резервни цели, proзабележано дека оваа резервна копија ги вклучува сите авторски права и друго proпарични известувања содржани на лиценцираниот софтвер.

 

Условите на овој Договор за лиценца ќе ги регулираат сите ажурирања, надградби, додатоци-на-компоненти или услуги базирани на интернет на лиценцираниот софтвер AudioSourceRE може proпогледнете до Носителот на лиценцата, освен ако тие не се придружени со посебен договор за лиценца. AudioSourceRE го задржува правото да престане со која било од горенаведените услуги на лиценцираниот софтвер.

 

Лиценцираниот софтвер може да вклучува одредени медиумски елементи (на пр. аудио датотеки, графика, итн.) за употреба на стекнувачот на лиценцата, но на стекнувачот на лиценцата не му е дозволено да продава, лиценцира или дистрибуира копии од овие медиумски елементи сам или како примарен дел од кој било колекција, proканал, или сервис.

 

Ограничувања за употреба

 

Софтверот содржи материјал заштитен со авторски права, трговски тајни и друго proпримарен материјал. Носителот на лиценцата не смее да го декомпајлира, расклопува или обратно инженеризира лиценцираниот софтвер, освен и само до степен до кој таквата активност е изрично дозволена со важечкиот закон, без оглед на ова ограничување. Не смеете да менувате, изнајмувате, изнајмувате, позајмувате, дистрибуирате или создавате изведени дела врз основа на софтверот целосно или делумно, ниту proвидете комерцијални хостинг услуги со AudioSourceRE Лиценциран софтвер.

 

Тој е лиценциран на стекнувачот на лиценцата само за реproисфрлање на материјали без заштитени права или материјали во кои Носителот на лиценцата или ги поседува авторските права или на Носителот на лиценцата на друг начин е овластен или законски му е дозволено повторноproискористете и креирајте деривативни дела од кој било текст напишан материјал. Носителот на лиценцата е единствено одговорен за proлечи овластување и дозвола однапред за создавање и објавување на готови деривати на материјали напишани за пишување и е единствено одговорен и одговорен за сите последици и последици кои произлегуваат од неуспехот да се стори тоа, вклучувајќи какви било инцидентни, специјални, индиректни или последователни штети, вклучително, без ограничување , комерцијални штети.

 

Резервација на права и сопственост

 

Лиценцираниот софтвер е proзаштитени од авторско право и други интелектуалци proзакони и договори за немирни. Сите титули на, и интелектуалец proлични права, Лиценцираниот софтвер е и ќе остане во сопственост и / или контролиран од AudioSourceRE и / или AudioSourceREлиценци.

 

Носителот на лиценцата е сопственик на медиуми на кои е снимен лиценциран софтвер, но сопственоста на самиот лиценциран софтвер е задржана од AudioSourceRE и / или AudioSourceREлиценци.

 

Согласност за користење на податоците на стекнувачот на лиценцата

 

Носителот на лиценцата се согласува со тоа AudioSourceRE и нејзините подружници можат да собираат и користат технички информации собрани како дел од proканалска поддршка и други услуги поврзани со лиценцираниот софтвер. AudioSourceRE може да ги искористи овие информации заprove AudiosourceRE"S proканали или да proразгледајте услуги или технологии до Носителот на лиценцата proвиде дека е во форма што не го идентификува носителот на лиценцата.

 

Престанок

 

Овој Договор за лиценца е ефективен до раскинување. Сите права на Носителот на лиценцата според овој Договор за лиценца ќе престанат автоматски, без претходно известување AudioSourceRE доколку стекнувачот на лиценцата не успее да се усогласи со кој било од условите од овој Договор за лиценца. По раскинувањето на овој Договор за лиценца, стекнувачот на лиценцата ќе престане со секаква употреба на лиценцираниот софтвер и ќе ги уништи сите копии, целосно или делумно. Може да ја прекинете оваа лиценца во секое време со уништување на софтверот и целата поврзана документација и сите нејзини копии.

 

Ограничена гаранција

 

AudioSourceRE гарантира дека медиумот на кој е развиен и испорачан Лиценцираниот софтвер нема дефекти во материјалите и изработката при нормална употреба деведесет (90) дена од датумот на оригиналното купување на мало. Ексклузивниот правен лек на стекнувачот на лиценцата според овој дел ќе биде, на AudioSourceREединствена опција, враќање на набавната цена на proканал што содржи лиценциран софтвер или замена на лиценциран софтвер кој е вратен во AudioSourceRE или овластен претставник на AudioSourceRE со копија од потврдата. Оваа ограничена гаранција и какви било имплицитни гаранции, вклучително, но не ограничувајќи се на, имплицираните гаранции за продажба, со задоволителен квалитет и соодветност за одредена цел, се ограничени во времетраење на 90 (деведесет) дена од датумот на оригиналното купување на мало на Лиценциран софтвер. Оваа ограничена гаранција е единствената гаранција направена на носителот на лиценцата и е proдадени наместо какви било други гаранции (доколку ги има) создадени од која било документација или proподвижни материјали. Носителот на лиценцата може да има и други законски права кои се разликуваат во зависност од јурисдикцијата.

 

Секој додаток, ажурирање, надградба или услуги базирани на Интернет на лиценцираниот софтвер proдоставени до стекнувачот на лиценцата по истекот на деведесетдневниот период на ограничена гаранција не се опфатени со никаква гаранција или услов, експлицитна, имплицитна или законска.

 

Одрекување од гаранции на AudioSourceRe софтвер

 

Носителот на лиценцата експлицитно признава и се согласува дека употребата на лиценцираниот софтвер е под негов ризик и дека целиот ризик од задоволително ниво, квалитет, перформанси, точност и напор е кај Носителот на лиценцата.

До максимум дозволена мерка со важечкиот закон, лиценцираниот софтвер е proпретстави „како што е“, со сите дефекти и без гаранција од каков било вид и AudioSourceRE и / или AudioSourceREОвластувачите на овој договор ги отфрлаат сите гаранции и услови во однос на лиценцираниот софтвер, изразен, имплицитен или законски, вклучително, но не ограничувајќи се на, имплицираните гаранции и / или услови за продажба, со задоволителен квалитет и кондиција за одредена намена, на точност и непочитување на правата на трети лица. AudioSourceRe не гарантира или прави претстави во врска со употребата или резултатите од употребата на софтверот и поврзаната документација во однос на нивната коректност, точност, сигурност или на друг начин.

 

Нема информации или совети дадени од AudioSourceRE, или кој било овластен претставник ќе создаде гаранција или на кој било начин ќе го зголеми опсегот на оваа гаранција. AudioSourceRE отфрла какви било или сите експлицитни гаранции од кој било вид или имплицитни и корисникот експлицитно ги презема сите обврски и ризици, за употреба или ракување со софтверот без ограничување.

 

Дали софтверот proнеисправни, корисникот ја презема целата цена за сервисирање, поправка или корекција. AudioSourceRE особено не гарантира дека функциите содржани во Лиценцираниот софтвер ќе ги исполнат барањата на Носителот на лиценцата, дека работењето на лиценцираниот софтвер ќе биде непрекинато или без грешки или дека ќе бидат исправени дефектите во лиценцираниот софтвер.

 

Ограничување на одговорноста

 

AudioSourceRE нема да биде одговорен за лична повреда или каква било случајна, посебна, индиректна или последователна штета, вклучително, без ограничување, штети за губење на proнесогласувања, губење на податоци, деловни прекини или какви било други комерцијални штети или загуби, кои произлегуваат од или поврзани со употребата или неможноста за користење на лиценциран софтвер, без оглед на територијата на одговорност, договор, деликт или на друг начин – и дури ако AudioSourceRE се советуваше за можноста за вакви штети. Во никој случај нема AudioSourceREВкупната одговорност на вас за сите штети, загуби и причини за дејствија (без разлика дали се работи за договор, деликт, вклучително и невнимание или на друг начин) го надминува тој дел од сумата што ја плативте за софтверот и што му се припишува на софтверот. Горенаведените ограничувања ќе се применуваат дури и ако горенаведениот правен лек не ја исполни својата основна цел.

 

Применлив закон и раздвоеност

 

Со оваа лиценца се управува и толкува во согласност со законите на Република Ирска. Доколку од која било причина судот од надлежна јурисдикција најде каква било proвизијата на оваа лиценца, или нејзиниот дел, да биде неспроведлива, дека proвизијата за лиценцата ќе се спроведува до максималниот степен што е дозволено да влијае на намерата на страните, а остатокот од оваа лиценца ќе продолжи со полна сила и ефект. Наместо него, се додава а proвизија како слична во смисла на такви незаконски, невалидни и неспроведливи proвизија колку што е можно и да биде легална, валидна и применлива

Овој договор за лиценца не се регулира со Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки, чија примена е експлицитно исклучена.

 

Доколку имате какви било прашања или коментари во врска со оваа лиценца, ве молиме контактирајте со AudioSourceRE ДАЦ, Центар Рубикон, Бишопстаун, Корк Сити, Република Ирска. www.audiosourcere. Со