Telerau ac Amodau Defnyddio

AudioSourceRE DAC proyn cuddio ein gwasanaethau i chi yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol. Os na chytunwch â'r amodau hyn, peidiwch â defnyddio'r wefan hon. Trwy ymweld Audiosourcere.com, rydych chi'n derbyn yr amodau hyn yn awtomatig.

Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru neu adolygu ein telerau ac amodau. Gwiriwch ein telerau ac amodau o bryd i'w gilydd am unrhyw newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o'n gwefan yn dilyn unrhyw newidiadau i'r telerau ac amodau yn golygu derbyn y newidiadau hyn.

Perchnogaeth Cynnwys y Wefan

Yr holl gynnwys ar y wefan hon yw'r property o AudioSourceRE DAC. Mae holl gynnwys y wefan hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac yn destun newid heb rybudd.

AudioSourceRE yn rhoi trwydded gyfyngedig i chi gael mynediad i'r wefan hon. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddefnydd masnachol o unrhyw ran o'r wefan hon, gan gynnwys y cyfprotynnu, gwerthu, neu ymweld ag unrhyw ran o'r wefan hon, defnyddio prodisgrifiad a phrisiau dwythell, neu ddefnydd o unrhyw offer casglu ac echdynnu data. Nid yw'n rhoi caniatâd i addasu'r wefan nac unrhyw ran o'r wefan heb ein caniatâd ysgrifenedig.

Casglu a Defnyddio Data

I gael gwybodaeth am gasglu a defnyddio data gan AudioSourceRE cyfeiriwch at ein tudalen preifatrwydd. AudiosourcereMae .com yn cynnwys dolenni i wefannau eraill rydyn ni'n eu defnyddio prodarparu gwasanaethau i'n defnyddwyr. AudioSourceRE nid oes ganddo unrhyw reolaeth dros y gwefannau allanol hyn ac nid yw'n gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys y gwefannau hyn.

Amodau Defnyddio

Mae holl gynnwys y wefan hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac yn destun newid heb rybudd.

Ymwadiad Gwarantau a Therfyn Atebolrwydd

Mae'r holl ddeunyddiau a chynnwys sydd ar gael trwy'r wefan hon prowedi ei wylio 'fel y mae' ac 'fel ar gael' at eich defnydd chi. AudioSourceRE yn gwneud unrhyw warantau o unrhyw fath, yn fynegol neu'n ymhlyg, bod cynnwys o unrhyw fath, megis gwybodaeth, deunyddiau, a promae'r dwythellau sydd wedi'u cynnwys ar y wefan hon yn gywir, yn ddibynadwy neu'n gywir, neu fod y cynnwys yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill. Rydych yn cytuno'n benodol bod eich defnydd o'r wefan hon ar eich risg chi yn unig.

Ni chaiff o dan unrhyw amgylchiadau AudioSourceRE neu fod ei drwyddedwyr yn atebol am iawndal uniongyrchol neu anuniongyrchol, cosbol neu atodol sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon neu ei meddalwedd prodwythellau a werthir trwy'r wefan hon. Mae'r cyfyngiad hwn yn berthnasol hyd yn oed pan fyddwn wedi cael gwybod am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath. Rydym yn eich cyfeirio at ein CYTUNDEB TRWYDDEDU DEFNYDD TERFYNOL (EULA) a all fod weld yma.

Anghydfodau

Bydd y Telerau Defnyddio hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â deddfau Gweriniaeth Iwerddon. Rydych yn cytuno'n benodol mai System Llys Iwerddon fydd awdurdodaeth unigryw ar gyfer unrhyw hawliad sy'n ymwneud â'r Telerau Defnyddio hyn neu ddefnydd o'r wefan hon ac rydych yn ymostwng ymhellach i arfer awdurdodaeth bersonol llysoedd o'r fath at ddibenion cyfreitha unrhyw hawliad o'r fath.

ProTanysgrifiadau dwythell - Telerau ac Amodau

Prynu a promae tanysgrifiad dwythell yn golygu eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau Tanysgrifio a Pholisi Defnyddwyr. AudioSourceRE tanysgrifiad proni ellir dychwelyd dwythellau ac ni ad-delir unrhyw ad-daliadau am unrhyw gyfnodau tanysgrifio sy'n ddyledus.

Mae ein ProTanysgrifiadau dwythell

Mae eich tanysgrifiad, boed yn fisol neu'n flynyddol, yn dechrau ar ddiwedd eich cyfnod prawf 7 diwrnod ac ar ôl i ni gadarnhau eich manylion talu. Bydd dyddiad eich taliad cyntaf yn cael ei nodi wrth y ddesg dalu. Bydd eich tanysgrifiad yn adnewyddu'n awtomatig ar ddiwedd eich cyfnod tanysgrifio a byddwch yn cael bil am dymor tanysgrifio ychwanegol am y pris cyfredol. Os bydd ein prisiau yn newid yna bydd ein prisiau newydd yn dechrau wrth adnewyddu eich cynllun tanysgrifio. Os bydd eich tanysgrifiad yn dirwyn i ben, ni fyddwch yn gallu defnyddio ein meddalwedd.

Os nad ydych yn dymuno adnewyddu'n awtomatig, gallwch ganslo'ch tanysgrifiad cyn diwedd eich tymor cyfredol.

Cyfnod Treial Am Ddim 7 Diwrnod

Mae treial 7 diwrnod am ddim ar gael ar gyfer RePAN, VoxLess, DrumLess a DeMIX Pro Yn fisol. Mae gofyn i chi prodarparu dull talu cyfreithlon i fanteisio ar y treial. Oni bai eich bod yn canslo cyn diwedd y 7 diwrnod, byddwn yn codi tâl arnoch yn awtomatig pan ddaw eich treial i ben.

Mae'r cyfnod prawf 7 diwrnod yn dechrau pan fyddwn wedi cadarnhau dilysrwydd eich dull talu a'ch bod yn derbyn telerau gwasanaeth a pholisi preifatrwydd ein taliad proseidr.

I ganslo'ch treial am ddim cyn i'ch treial ddod i ben gweler ein Hadran Gymorth.

Trwyddedau Parhaol - Telerau ac Amodau  

Mae prynu trwydded barhaol yn golygu eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau a'r Polisi Defnyddwyr. AudioSourceRE trwydded barhaol proni ellir dychwelyd dwythellau.

Rhaid i chi ddefnyddio dull talu dilys fel cerdyn credyd neu ap arallprodull ved i brynu trwydded. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae Prisiau Prynu yn cael eu harddangos mewn arian lleol ac yn cynnwys trethi lleol a / neu ffioedd cardiau credyd.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch unrhyw un o'r polisïau yn y cytundeb hwn, cysylltwch â ni ar info @ audiosourcere. Com.


Cael Ap?