ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ (EULA) - октомври 2022 г

 

Това е правно споразумение между AudioSourceRE DAC (наричан по-долу) AudioSourceRE) и вие, крайният потребител (наричан по-долу лицензополучателя) за използването на AudioSourceRE софтуер и целия софтуер на трети страни, който придружава това Споразумение, включително всички свързани медии, съдържание и онлайн базирани услуги, включително абонамент, безплатна пробна версия и API услуги (наричани общо като „Лицензиран софтуер“).

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВИЕ СЪГЛАСЯТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ, КОПИРАЙТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИЯ СОФТУЕР. МОЛЯ ГО ВЪРНЕТЕ НА МЯСТО НА ПОКУПКА И ВАШАТА ПОКУПЕНА ЦЕНА ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА.

 

Ако сте закупили софтуера чрез нашия уебсайт, моля, вижте Условията за продажба и Политиката за потребителите.

 

AudioSourceRE условия

Копие на трета страна Proинформация за тестване и лични данни Proтекция.

 

AudioSourceRE софтуерът използва PACE Anti-Piracy, Inc., копие proзащита. PACE е трета страна, базирана извън ЕС/ЕИП. За да използвате нашия софтуер, трябва да имате акаунт за защита на Pace/iLok. За да получите акаунт от PACE, ще трябва proвижте ги с някои лични данни. Ако не желаете да го направите, няма да можете да използвате нашия софтуер.

 

Нашият софтуер proразглежда средствата за използване на системата Pace / iLok, както и средствата за отваряне на вашия уеб браузър и стартиране на създаването на акаунт за вас. Съгласявайки се с тези условия, вие се съгласявате, че разбирате и се съгласявате, че когато използвате тези съоръжения, вие взаимодействате с PACE и сте обект на тяхната Политика за поверителност и Условия за ползване.


Нашият софтуер използва библиотеки от FFmpeg proе съгласно LGPLv2.1.  AudioSourceRE не притежава FFmpeg. Цялата информация, свързана с FFmpeg и използването му на адрес https://www.ffmpeg.org/.

 

Можете да намерите повече информация на AudioSourceREПолитика за поверителност на www.audiosourcere.com / неприкосновеността на личния живот

 

Като поръчате лицензен ключ от AudioSourceREуебсайта на 's или като инсталирате или използвате Лицензирания софтуер, вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това Лицензионно споразумение в неговата цялост.

 

Предоставяне на вашия лиценз

 

AudioSourceRE предоставя лиценз за използване на софтуера на proвизия, че Вие, Лицензополучателят, спазвате всички условия на това ЛСКП. Лицензът е личен, неизключителен и непрехвърляем лиценз, без право на предоставяне на подлицензи, за инсталиране и използване на едно копие на Лицензирания софтуер на един компютър или друго устройство по всяко време. Приложението, демонстрацията, системата и друг софтуер и материали, придружаващи този Лиценз, в памет само за четене, чрез EDD (Електронно цифрово изтегляне) са лицензирани за вас от AudioSourceRE и неговите лицензодатели. AudioSourceRE и / или AudioSourceREЛицензодателите на 's запазват правото на собственост върху Софтуера и цялата свързана документация и материали.

 

Лицензополучателят може да направи едно копие на Лицензирания софтуер в машинно четим вид само с цел архивиране, proвидях, че това резервно копие включва всички авторски права и други proбележки за собственост, съдържащи се в лицензирания софтуер.

 

Условията на това Лицензионно споразумение ще уреждат всички актуализации, надстройки, добавки към компоненти или онлайн-базирани услуги на Лицензирания софтуер AudioSourceRE може proВижте лицензополучателя, освен ако те са специално придружени от отделно лицензионно споразумение. AudioSourceRE си запазва правото да преустанови някоя от горните услуги на Лицензирания софтуер.

 

Лицензираният софтуер може да включва определени медийни елементи (напр. аудио файлове, графики и др.) за използване от Лицензополучателя, но Лицензополучателят няма право да продава, лицензира или разпространява копия на тези медийни елементи самостоятелно или като основна част от което и да е колекция, proканал или сервиз.

 

Ограничения за употреба

 

Софтуерът съдържа защитени с авторски права материали, търговски тайни и други proдуховен материал. Лицензополучателят не може да декомпилира, разглобява или да проектира обратното инженерство на Лицензирания софтуер, освен и само до степента, в която подобна дейност е изрично разрешена от приложимото законодателство, независимо от това ограничение. Нямате право да променяте, отдавате под наем, отдавате под наем, отдавате на заем, разпространявате или създавате производни произведения въз основа на Софтуера изцяло или частично, нито proвижте търговски хостинг услуги с AudioSourceRE Лицензиран софтуер.

 

Той е лицензиран на Лицензополучателя само за повторноproиздаване на материали, които не са защитени с авторски права, или материали, в които Лицензополучателят притежава авторски права или Лицензополучателят е упълномощен по друг начинproподготвяйте и създавайте производни произведения от всякакъв копиран материал Лицензополучателят е единствено отговорен за proупълномощаване и разрешение преди създаване и публикуване на готови производни на написани материали и е единствено отговорен и отговорен за всички последици и последици, произтичащи от неизпълнението, включително всякакви случайни, специални, непреки или последващи щети, включително, без ограничение , търговски щети.

 

Запазване на права и собственост

 

Лицензираният софтуер е proзащитени от авторски права и други интелектуални property закони и договори. Всички заглавия и интелектуални proправата върху Лицензирания софтуер са и ще останат притежавани и / или контролирани от AudioSourceRE и / или AudioSourceREлицензодателите на .

 

Лицензополучателят притежава носителя, на който е записан Лицензираният софтуер, но собствеността върху самия Лицензиран софтуер се запазва от AudioSourceRE и / или AudioSourceREлицензодателите на .

 

Съгласие за използване на данни на Лицензополучателя

 

Лицензополучателят е съгласен с това AudioSourceRE и неговите дъщерни дружества могат да събират и използват техническа информация, събрана като част от proподдръжка на канали и други услуги, свързани с Лицензирания софтуер. AudioSourceRE може да използва тази информация, за да имprove AudiosourceRE's proканали или към proвижте услуги или технологии на Лицензополучателя provided е във форма, която не идентифицира лично Лицензополучателя.

 

Приключване

 

Това лицензионно споразумение е в сила до прекратяването му. Всички права на Лицензополучателя съгласно настоящото Лицензионно споразумение ще се прекратят автоматично без предупреждение от AudioSourceRE ако Лицензополучателят не спазва което и да е(те) условие(и) на това Лицензионно споразумение. След прекратяване на това Лицензионно споразумение, Лицензополучателят ще преустанови всякаква употреба на Лицензирания софтуер и ще унищожи всички копия, пълни или частични. Можете да прекратите този Лиценз по всяко време, като унищожите Софтуера и цялата свързана документация и всички негови копия.

 

Ограничена гаранция

 

AudioSourceRE гарантира, че носителят, върху който е разработен и доставен Лицензираният софтуер, няма дефекти в материалите и изработката при нормална употреба за деветдесет (90) дни от датата на първоначалната покупка на дребно. Изключителното средство за защита на Лицензополучателя съгласно този раздел е на адрес AudioSourceREЕдинствената опция е възстановяване на покупната цена на proканал, съдържащ лицензирания софтуер или замяната на лицензирания софтуер, към който се връща AudioSourceRE или упълномощен представител на AudioSourceRE с копие от касовата бележка. Тази ограничена гаранция и всякакви подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, със задоволително качество и годност за определена цел, са ограничени по продължителност до 90 (деветдесет) дни от датата на първоначалната покупка на дребно на Лицензиран софтуер. Тази ограничена гаранция е единствената гаранция, направена на Лицензополучателя и е proпредоставени вместо всякакви други гаранции (ако има такива), създадени от каквато и да е документация или proдвигателни материали. Лицензополучателят може да има и други законови права, които се различават в зависимост от юрисдикцията.

 

Всяко допълнение, актуализации, надстройки или онлайн базирани услуги на Лицензирания софтуер proпредоставени на Лицензополучателя след изтичане на деветдесетдневния период на ограничена гаранция, не се покриват от никаква гаранция или условие, изрично, подразбиращо се или законово.

 

Отказ от гаранции за AudioSourceRe Софтуер

 

Лицензополучателят изрично признава и се съгласява, че използването на Лицензирания софтуер е на негов единствен риск и че целият риск от задоволително, качество, производителност, точност и усилия е на Лицензополучателя.

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Лицензираният софтуер е proзаснет "както е", с всички дефекти и без гаранция от какъвто и да е вид и AudioSourceRE и / или AudioSourceREЛицензодателите отхвърлят с настоящото всички гаранции и условия по отношение на Лицензирания софтуер, изрични, косвени или законови, включително, но не само, подразбиращите се гаранции и/или условия за продаваемост, задоволително качество и годност за определена цел, на точност и ненарушаване на правата на трети страни. AudioSourceRe не дава гаранции и не дава становища относно използването или резултатите от използването на софтуера и свързаната с него документация по отношение на тяхната коректност, точност, надеждност или по друг начин.

 

Няма информация или съвет, дадени от AudioSourceRE, или всеки упълномощен представител създава гаранция или по някакъв начин увеличава обхвата на тази гаранция. AudioSourceRE отказва всякакви или всички изрични гаранции от какъвто и да е вид или подразбиращи се и потребителят изрично поема всички задължения и рискове, за използването или експлоатацията на софтуера без ограничение.

 

Ако софтуерът proс дефект потребителят поема цялата цена на цялото обслужване, ремонт или корекция. AudioSourceRE особено не гарантира, че функциите, съдържащи се в Лицензирания софтуер, ще отговарят на изискванията на Лицензополучателя, че работата на Лицензирания софтуер ще бъде непрекъсната или без грешки или че дефектите на Лицензирания софтуер ще бъдат коригирани.

 

Ограничаване на отговорността

 

AudioSourceRE не носи отговорност за телесни наранявания или каквито и да било случайни, специални, непреки или последващи вреди, включително, но без ограничение, щети от загуба на proприпадъци, загуба на данни, прекъсване на дейността или всякакви други търговски щети или загуби, произтичащи от или свързани с използването или невъзможността за използване на Лицензирания софтуер, независимо от това, което е причинено, независимо от територията на отговорност, договор, непозволено увреждане или друго - и дори ако AudioSourceRE е бил уведомен за възможността за такива щети. В никакъв случай не трябва AudioSourceREОбщата отговорност на 's към вас за всички щети, загуби и причини за действие (независимо дали по договор, деликт, включително небрежност или по друг начин) надвишава тази част от сумата, платена от вас за софтуера и която може да се припише на Софтуера. Горните ограничения ще се прилагат дори ако горепосоченото средство за защита не успее да постигне основната си цел.

 

Приложимо право и разделимост

 

Този Лиценз се управлява и тълкува в съответствие със законите на Република Ирландия. Ако по някаква причина компетентен съд установи такива proвизията на този лиценз или част от него да бъде неприложима, че proвизията на лиценза се прилага в максимално допустимата степен, за да повлияе на намеренията на страните, а останалата част от настоящия лиценз продължава с пълна сила и действие. Вместо това се добавя а proвизия като подобна по отношение на такава незаконна, невалидна и неприложима proвизия, доколкото е възможно и да бъде законна, валидна и приложима

Настоящото лицензионно споразумение не се урежда от Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки, прилагането на която изрично е изключено.

 

Ако имате въпроси или коментари относно този лиценз, моля, свържете се AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Република Ирландия. WWW.audiosourcere.com


Вземете приложение?