ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ЗА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (EULA)

Това е правно споразумение между AudiosourceRE DAC (наричан по-долу) AudioSourceRE) и вие, крайният потребител (наричан по-долу лицензополучателя) за използването на AudioSourcere софтуер и целия софтуер на трета страна, който придружава настоящото Споразумение, включително всички свързани медии, съдържание и онлайн базирани услуги (общо известни като „Лицензиран софтуер“).

МОЛЯ, ЧЕТЕТЕ ВАЖНО ТАЗИ ЛИЦЕНЗИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, СЕ ДОГОВАРЯТ ДА СЕ СВЪРЗЕТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СЪГЛАСИТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ МОНТАЖЕТЕ, КОПИРЕТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИЯ СОФТУЕР. МОЛЯ, ВРЪЩАЙТЕ ГО В МЯСТОТО НА ПОКУПКАТА И ЦЕНАТА НА ВАШИТЕ ПОКУПКИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА.

Ако сте закупили софтуера чрез нашия уебсайт, моля вижте Условия за продажба и потребителска политика.

AudioSourceRE условия

1. Копие от трета страна Proинформация за тестване и лични данни Proтекция.

AudioSourceRE софтуерът използва PACE Anti-Piracy, Inc., копие proтекция. PACE е трета компания, базирана извън ЕС / ЕИП. За да използвате нашия софтуер, трябва да имате Pace / ilok акаунт за сигурност. За да получите акаунт от PACE, ще трябва proвижте ги с някои лични данни. Ако не желаете да го направите, няма да можете да използвате нашия софтуер.

Нашият софтуер proразглежда средствата за използване на системата Pace / iLok, както и средствата за отваряне на вашия уеб браузър и стартиране на създаването на акаунт за вас. Съгласявайки се с тези условия, вие се съгласявате, че разбирате и се съгласявате, че когато използвате тези съоръжения, вие взаимодействате с PACE и сте обект на тяхната Политика за поверителност и Условия за ползване.

Можете да намерите повече информация за AudioSourceREПолитика за поверителност на www.audiosourcere.com / неприкосновеността на личния живот

Като поръчате лицензен ключ от AudioSourceREуебсайт или чрез инсталиране или използване на лицензирания софтуер, вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на настоящото Лицензионно споразумение в неговата цялост.

2. Предоставяне на вашия лиценз

AudioSourceRE предоставя лиценз за използване на софтуера на proвизия, че Вие, Лицензополучателят, спазвате всички условия и условия на настоящото EULA. Лицензът е личен, неизключителен и непрехвърлим лиценз, без право да предоставя подлицензии, да инсталира и използва едно копие на Лицензирания софтуер на един компютър или други устройства по всяко време. Приложението, демонстрацията, системата и другият софтуер и материали, придружаващи този лиценз, независимо дали са на диск, в памет само за четене, чрез EDD (Electronic Digital Download) са ви лицензирани от AudioSourceRE и неговите Лицензодатели. Вие притежавате диска, на който е записан софтуерът, но AudioSourceRE и / или AudioSourceREлицензодателите запазват правото на собственост на Софтуера и цялата свързана с него документация и материали.

Лицензополучателят може да направи едно копие на Лицензирания софтуер в машинно четим вид само с цел архивиране, proказа, че това резервно копие включва всички авторски права и други proбележки за собственост, съдържащи се в лицензирания софтуер.

Условията на това лицензионно споразумение ще уреждат всички актуализации, надстройки, добавки на компоненти или онлайн базирани услуги на лицензирания софтуер AudioSourceRE може proВижте лицензополучателя, освен ако те са специално придружени от отделно лицензионно споразумение. AudioSourceRE си запазва правото да преустанови някоя от горните услуги на Лицензирания софтуер.

Лицензираният софтуер може да включва определени медийни елементи (напр. Аудио файлове, графики и т.н.) за използване на лицензополучателя, но на лицензополучателя няма право да продава, лицензира или разпространява копия на тези медийни елементи сам или като основна част от която и да е колекция, proканал или сервиз.

3. Ограничения за употреба

Софтуерът съдържа защитени с авторски права материали, търговски тайни и други proчастен материал. Лицензополучателят не може да декомпилира, разглобява или извършва обратен инженеринг на лицензирания софтуер, освен и само до степента, в която такава дейност е изрично разрешена от приложимото законодателство, независимо от това ограничение. Не можете да модифицирате, давате под наем, давате под наем, да давате под наем, да разпространявате или създавате производни произведения въз основа на Софтуера изцяло или частично, нито proвижте търговски хостинг услуги с AudioSourceRE Лицензиран софтуер.

Лицензиран софтуер може да се използва за повторноproдуче материали. Той е лицензиран на Лицензополучателя само за повторноproиздаване на материали, които не са защитени с авторски права, или материали, в които Лицензополучателят притежава авторски права или Лицензополучателят е упълномощен по друг начинproподготвяйте и създавайте производни произведения от всякакъв копиран материал Лицензополучателят е единствено отговорен за proизлекуване на разрешение и разрешение предварително за създаване и публикуване на готови производни на копирайт материали и е единствено отговорен и отговорен за всички последици и последици, произтичащи от неспазването му, включително каквито и да било случайни, специални, косвени или последващи щети, включително, без ограничение търговски щети.

4. Запазване на права и собственост

Лицензираният софтуер е proзащитени от авторски права и други интелектуални property закони и договори. Всички заглавия и интелектуални proправата върху Лицензирания софтуер са и ще останат притежавани и / или контролирани от AudioSourceRE и / или AudioSourceREлицензодатели.

Лицензополучателят притежава носителя, на който е записан Лицензираният софтуер, но собствеността върху самия Лицензиран софтуер се запазва от AudioSourceRE и / или AudioSourceREлицензодатели.

5. Съгласие за използване на данни на Лицензополучателя

Лицензополучателят е съгласен с това AudioSourceRE и неговите дъщерни дружества могат да събират и използват техническа информация, събрана като част от proподдръжка на канали и други услуги, свързани с Лицензирания софтуер. AudioSourceRE може да използва тази информация, за да имprove AudiosourceREЕ proканали или към proвижте услуги или технологии на Лицензополучателя provided е във форма, която не идентифицира лично Лицензополучателя.

6. Прекратяване на договора

Това лицензионно споразумение е в сила до прекратяването му. Всички права на Лицензополучателя съгласно настоящото Лицензионно споразумение ще се прекратят автоматично без предупреждение от AudioSourceRE ако Лицензополучателят не спазва някое от условията на настоящото Лицензионно споразумение. След прекратяване на настоящото Лицензионно споразумение, Лицензополучателят прекратява всяко използване на Лицензирания софтуер и унищожава всички копия, пълни или частични. Можете да прекратите този лиценз по всяко време чрез унищожаване на софтуера и цялата свързана с него документация и всички техни копия.

7. Ограничена гаранция

AudioSourceRE гарантира, че средствата за масово осведомяване, на които е записан и доставен лицензираният софтуер, не съдържа дефекти в материалите и изработката при нормална употреба за деветдесет (90) дни от датата на първоначалната покупка на дребно. Изключителното средство за защита на Лицензополучателя съгласно този раздел се намира в AudioSourceREЕдинствената опция е възстановяване на покупната цена на proканал, съдържащ лицензирания софтуер или замяната на лицензирания софтуер, към който се връща AudioSourceRE или упълномощен представител на AudioSourceRE с копие от касовата бележка. Тази ограничена гаранция и всякакви подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, със задоволително качество и годност за определена цел, са ограничени по продължителност до 90 (деветдесет) дни от датата на първоначалната покупка на дребно на Лицензиран софтуер. Тази ограничена гаранция е единствената гаранция, направена на Лицензополучателя и е proзаменени вместо други гаранции (ако има такива), създадени от каквато и да е документация или опаковка. Лицензополучателят може да има и други законни права, които се различават в зависимост от юрисдикцията.

Всяко допълнение, актуализации, надстройки или онлайн базирани услуги на Лицензирания софтуер proпредоставени на Лицензополучателя след изтичане на деветдесетдневния срок на ограничена гаранция, не се покриват от никакви гаранции или условия, изрични, подразбиращи се или законоустановени.

8. Отказ от гаранции на AudiosourceRe Софтуер

Лицензополучателят изрично признава и се съгласява, че използването на Лицензирания софтуер е на негов единствен риск и че целият риск от задоволително, качество, производителност, точност и усилия е на Лицензополучателя.
В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Лицензираният софтуер е provided „както е“, с всички грешки и без каквато и да е гаранция и AudiosourceRE и / или AudioSourceREЛицензодателите отказват всички гаранции и условия по отношение на лицензирания софтуер, изрични, мълчаливи или законови, включително, но не само, подразбиращи се гаранции и / или условия на продаваемост, на задоволително качество и годност за определена цел, на точност и нарушаване на правата на трети страни. AudioSourceRe не дава гаранции и не дава становища относно използването или резултатите от използването на софтуера и свързаната с него документация по отношение на тяхната коректност, точност, надеждност или по друг начин.

Няма информация или съвет, дадени от AudioSourceRE или всеки упълномощен представител създава гаранция или по някакъв начин увеличава обхвата на тази гаранция. AudioSourceRE отказва всякакви или всички изрични гаранции от какъвто и да е вид или подразбиращи се и потребителят изрично поема всички задължения и рискове, за използването или експлоатацията на софтуера без ограничение.

Ако софтуерът proс дефект потребителят поема цялата цена на цялото обслужване, ремонт или корекция. AudioSourceRE особено не гарантира, че функциите, съдържащи се в Лицензирания софтуер, ще отговарят на изискванията на Лицензополучателя, че работата на Лицензирания софтуер ще бъде непрекъсната или без грешки или че дефектите на Лицензирания софтуер ще бъдат коригирани.

9. Ограничение на отговорността

AudioSourceRE не носи отговорност за телесна повреда или каквито и да било случайни, специални, косвени или последващи щети, включително, без ограничение, щети за загуба на proпристъпи, загуба на данни, прекъсване на бизнеса или всякакви други търговски щети или загуби, произтичащи от или свързани с използването или невъзможността за използване на лицензирания софтуер, независимо от причината, независимо от територията на отговорност - договор, непозволено увреждане или по друг начин - и дори ако AudioSourceRE е бил уведомен за възможността за такива щети. В никакъв случай не трябва AudiosourceREобщата отговорност към вас за всички щети, загуби и причини за действие (независимо дали в договор, деликт, включително небрежност или по друг начин) надвишава тази част от сумата, платена от вас за софтуера и която се дължи на софтуера. Горните ограничения ще се прилагат, дори ако гореспоменатото средство за защита не е от основното си предназначение.

10. Приложим закон и разделяемост

Този лиценз се управлява и тълкува в съответствие със законите на Република Ирландия. Ако по някаква причина съдът с компетентна юрисдикция намери такъв proвизията на този лиценз или част от него да бъде неприложима, че proвизията на лиценза се прилага в максимално допустимата степен, за да повлияе на намеренията на страните, а останалата част от настоящия лиценз продължава с пълна сила и действие. Вместо това се добавя а proвизия като подобна по отношение на такава незаконна, невалидна и неприложима proвизия, която може да е възможна и да бъде законна, валидна и изпълнима
Настоящото лицензионно споразумение не се урежда от Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки, прилагането на която изрично е изключено.

Ако имате въпроси или коментари относно този лиценз, моля, свържете се AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Република Ирландия. WWW.AudioSourceREДа.